Klubbens stadgar

Stadgar för Circolo LAVERDA di Svezia

§ 1. Klubbens namn.
Circolo LAVERDA di Svezia. Klubben bildades den 10 september 1983.

§ 2. Klubbens syfte och mål.

 • Öka intresset för, och glädje av att ha, en exklusiv motorcykel.
 • I möjligaste mån informera om tekniska specifikationer, ändringar och ge servicetips.
 • Förmedla medlemmarnas intresse gentemot försäljare, importör och fabrik.
 • Ansvara för att träffar och andra sammankomster, eventuellt med andra klubbar inbjudna, arrangeras.

§ 3. Medlemskap
Personer som uppfyller något av följande krav:

 • Alla ägare till en LAVERDA motorcykel.
 • Andra personer som visat stort intresse för eller har anknytning till LAVERDA eller Circolo LAVERDA di Svezia.

Uppstår tveksamhet avgör styrelsen vilka som beviljas inträde i klubben.

Styrelsen har möjlighet att utnämna hedersmedlemmar.
Hedersmedlemmar har samma rättigheter som övriga medlemmar, men är avgiftsbefriade.

§ 4. Medlemsavgift
Klubbens medlemsavgift fastställs för ett år i taget, med hänsyn till klubbens ekonomiska situation och framtida arrangemang.

För att ha rösträtt på årsmötet skall innevarande års medlemsavgift vara betald.

§ 5. Styrelsen.
Klubbens styrelse skall bestå av fem personer, dessa är ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övrig ledamot. För att vara beslutsmässiga skall minst tre av styrelsens medlemmar vara närvarande.

Styrelsen väljs vid årsmötet.

§ 6. Valbarhet.
Alla medlemmar är valbara till styrelsen efter ett års medlemskap.

§ 7. Årsmötet.
Årsmötet skall hållas vid sommarträffen, dock senast den 15 augusti.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor i förväg.
Medlemmarna skall skriftligen, minst två veckor i förväg kallas till årsmötet. Medlemmarna har möjlighet att per brev, till årsmötet, lämna synpunkter på klubbens arbete.
Kallelsen skall innehålla dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och eventuella motioner och/eller andra adekvata handlingar.

Dagordningen för årsmötet skall bl.a. innehålla följande punkter:

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Val av två justerare tillika rösträknare.
 • Mötets behöriga utlysande.
 • Framläggande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 • Godkännande av verksamhetsberättelse.
 • Framläggande av revisionsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
 • Val, för nästkommande verksamhetsår,
  Ordförande
  V. ordförande
  Kassör
  Sekreterare
  Övrig ledamot
  Två suppleanter till styrelsen
  Två personer till valberedning
  Ledamöter i sådana arbetsgrupper, kommittéer och andra organ som mötet finner anledning att tillsätta.
 • Beslut om rätt för kassör och/eller ordförande att var för sig teckna bank och firma.
 • Beslut om medlemsavgiftens storlek.
 • Motionsbehandling.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutning

§ 8. Utträde
– uteslutning.

Ansökan om utträde kan ske skriftligt.
Betalas inte medlemsavgiften, utesluts medlemmen automatiskt,
och kan därefter endast upptas som medlem efter ny ansökan.
Styrelsen kan också, om särskilda skäl föreligger, utesluta enskilda medlemmar.

Om styrelsen diskuterar en sådan uteslutning skall medlemmen ifråga ha möjlighet att yttra sig angående de skäl som anges för en eventuell uteslutning.

§ 9. Upplösning.
Beslut angående upplösning av klubben kan bara fattas vid årsmötet. Vid ett sådant beslut skall minst 50% av klubbens medlemmar avge sin röst. Av de angivna rösterna skall minst 75% rösta för en upplösning av klubben.

§ 10.  Stadgeändringar.
Ändringar av klubbens stadgar kan bara fattas vid årsmötet. Beslutas om en stadgeändring skall den punkten i protokollet anses som omedelbart justerad.

Undantag gäller för stadgeändring angående paragraf 9
(upplösning).

Go to Top